Tesla Model Y 2021 ใหม่ เพิ่มรุ่นเริ่มต้นหั่นราคาเหลือไม่ถึง 1.3 ล้านบาทในสหรัฐฯ

Tesla Model Y Standard Range 2021 ใหม่ มีราคาจำหน่ายลดลงจากรุ่น Long Range AWD เดิมอยู่ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 240,000 บาท) แลกมาด้วยระยะทางขับขี่ที่น้อยลงอยู่ที่ 244 ไมล์ หรือประมาณ 393 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน EPA)

Read more