LG TV เปลี่ยนอะไหล่ชุดแผงวงจรภาคจ่ายไฟชิ้นใหม่ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแจ้งเปลี่ยนอะไหล่เวอร์ชั่นใหม่สำหรับชุดแผงวงจรภาคจ่ายไฟ “ฟรี”

Read more